22 مهر، 1398

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی


پزشکان بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز:


بالا