22 مهر، 1398

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

دپارتمان داخلی

...

رئیس دپارتمان

دکتر خلیل انصارین

فوق تخصص ریه

بالا